Hukuk Fakültesi

Derslerin Başlangıcı ve İşlenme Usulü Hakkında

20.02.2023

1-    2022–2023 Eğitim–Öğretim yılı Bahar dönemi, yenilenen akademik takvimde belirlenen tarihlerde başlayacaktır.

2-    2022–2023 Eğitim–Öğretim yılı Bahar döneminde üniversitemizde, aşağıda 3. Maddede belirtilen istisnalar dışında, tüm lisans ve lisansüstü programlarının derslerinin teorik kısmı ile Yabancı Diller Yüksekokulu’nun eğitim-öğretimi uzaktan öğretim (çevrimiçi) yöntemi ile yürütülecektir. Uzaktan öğretim yoluyla verilecek derslerin tamamında ZOOM Video Konferans programı kullanılacaktır. Bu dersler Üniversite’mizin kurumsal ZOOM hesapları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Uzaktan öğretim ile verilen dersler kayıt altına alınacak ve öğrencilerin dersleri tekrar izleme talepleri karşılanacaktır. Öğretim elemanları uzaktan öğretim derslerinin tamamını haftalık ders programlarında belirtilen saatlerde yapacaklardır. Uzaktan öğretim ile verilen tüm derslerde öğretim elemanları kamera ve mikrofonlarını açık tutacaklardır. 

3-    Örgün olarak (yüz yüze) yapılacak eğitimler:
•    Tıp Fakültesi’nin 4, 5. ve 6. sınıflarını,
•    Diş Hekimliği Fakültesi’nin 4 ve 5. sınıflarını,
•    Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin bütün bölümlerinin (Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Odyoloji,  Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet) işletmede mesleki eğitim uygulaması yapan 4. sınıflarını,
•    Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 4. Sınıflarını       

kapsamaktadır ve bu sınıflarda okuyan öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze mahallinde yapacaklardır.

4-    Üçüncü maddede belirtilenlerin dışındaki programlarda teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, mutfak vb.) kısmı olan derslerin teorik kısmı uzaktan öğretim yöntemi ile yapılacaktır. Derslere ait uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayından sonraya bırakılacaktır. Uzaktan öğretim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında yeniden gözden geçirilecektir. Şartlar elverişli hale gelirse, YÖK kararıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de devreye alınabilecektir. Uzaktan öğretimin Nisan ayından sonra da devam etmesi halinde bu şekildeki uygulamalar, yükseköğretim kurumunun yetkili kurullarının alacağı karar ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim ve öğretim dönemine de ertelenebilecek veya uygulamalı proje çalışmalarıyla tamamlanabilecektir. Bu konudaki planlamalar ilgili fakülte dekanlıkları tarafından Nisan ayında ilan edilecektir.

5-    Yapılacak vize ve final sınavlarında uyulacak usul ve esaslar, yine senato kararıyla duyurulacaktır.

6-    2022–2023 Eğitim–Öğretim yılı bahar döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilecek olan derslerde öncelikli olarak UBYS sisteminde yer alan öğrenme yönetim sistemi kullanılacaktır. Bunun dışında, öğretim elemanının bölüm başkanlığına bildirmesi kaydıyla Google Classroom ya da KEYPS öğrenme yönetim sistemleri de kullanabilecektir. Öğrenciler, öğretim elemanının kullandığı öğrenme yönetim sistemi içerisinde oluşturduğu sınıfa katılmak zorundadır. 


7-    Verilen derslerin Bologna bilgi sistemi içerisinde yer alan detayları (örneğin; dersin amacı, kazanımları, haftalık konular, okuma önerileri ve kaynaklar, ölçme-değerlendirme süreci), akademik dönem başında e-posta veya öğrenme yönetim sistemi üzerinden izlence ya da link şeklinde öğrencilerle paylaşılacaktır.

8-    Tüm derslerde devam zorunluluğu mevcuttur. Öğrencilerin uzaktan öğretim derslerine devam durumu kurumsal ZOOM hesabında yer alan ders devam raporları incelenerek tespit edilecektir. Öğrenciler derslere ad ve soyadları ile katılacaklardır. Derse uzaktan (çevrimiçi) katılan öğrencilerin öğretim elemanının taleplerini (öğrencinin soruya cevap vermesi, mikrofonunu açması, kamerasını açması vb.) yerine getirme yükümlülüğü vardır. Öğretim elemanının talebini yanıtsız bırakan öğrencinin, derse bağlanmış olmasına rağmen, derste mevcut olmadığı değerlendirilecektir.  

9-    Öğrencilerimizin üniversitemizin kampüslerindeki imkanlardan yararlanmalarına engel bir durum yoktur. Derslikler, kütüphane ve yemekhane açık olacaktır. Öğrenciler öğretim elemanlarının gönüllülük esasına dayalı olarak yürüteceği ders dışı ekstra yüz yüze faaliyetlere de katılabileceklerdir. İl dışından uzaktan öğretim derslerine katılmak isteyen öğrencilerimizin ihtiyaçları halinde bulundukları ilde yer alan üniversitelerin imkanlarından yararlanmaları için, ilgili dekanlığa başvurmaları halinde, talepte bulunulacaktır. 

10-    2022–2023 Eğitim–Öğretim yılı Bahar döneminde öğrencilerimizin başvurmaları halinde kayıt dondurma talepleri mevcut yönetmeliğe göre değerlendirilecektir. Birinci derece yakınları depremden etkilenen OHAL kapsamındaki illerde ikamet eden öğrencilere, yönetmelikte mevcut 2 haftalık başvuru süresi sınırlaması uygulanmayacaktır.

11-    Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların, Üniversitemizin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıç tarihi dikkate alınarak, eğitim öğretime başlama tarihinden itibaren 3 hafta içinde talep etmeleri halinde:
•    Birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eş değer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabileceklerdir;
•    Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmeyecektir.

12-    Uzaktan (çevrimiçi) verilen derslerin video, ses ve görüntü kayıtlarının alınması, herhangi bir fiziksel ya da dijital ortamda ya da sosyal medya platformunda paylaşılması ya da tedavüle sokulması, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kişisel verilerinin ihlaline sebep olacağı için paylaşım yapan kişi ya da kişiler hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlem yapılacaktır.