Hukuk Fakültesi

Çift Ana Dal / Yan Dal

Fakültemize diğer fakültelerden ÇAP - Yan Dal öğrencileri kabul edilmemektedir. Fakat fakültemiz öğrencisi olup diğer fakültelerde ÇAP - Yan Dal programlarına katılmak isteyen öğrenciler, ilgili fakültelerin kabulü halinde bu imkandan faydalanabileceklerdir.

Kabul eden diğer fakültelerde ÇAP - Yan Dal programlarına katılmak isteyen öğrencilerimiz için belirlenen esaslar şu şekildedir;

ÇİFT ANADAL VE YAN DAL

A-Başvuru Koşulları ve Esaslar

 1. Öğrenciler, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilirler.
 2. Öğrenciler, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilirler.
 3. Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri başarmış olması, başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.
 4. Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar alması gereken tüm dersleri başarmış olması ve başvuru sırasında anadal programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.
 5. Öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal ve yandal programına kayıt olamaz. Ancak çift anadal diploma programında kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir yandal programına da kayıt yaptırabilir.
 6. Öğrenci, çift anadal ve yandal programını her zaman kendi isteği ile bırakabilir.
 7. Çift anadal diploma programı öğrencisi, anadal diploma programında kurum içi geçiş şartlarını sağladığında çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
 8. Kısmen (%30) veya tamamen İngilizce (%100) programlara başvuran adayların yabancı dil yeterlik sınavına girerek başarılı olmaları veya yabancı dil muafiyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Bunun için;
 9. Üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS)’na girmek zorundadırlar. Adayların, (lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler hariç) bu sınavdan başarılı olmak için en az 70 puan almaları zorunludur. Lisans alanı yabancı dil olan öğrenciler (İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri) için bu baraj 80'dir.

Aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlayan öğrenciler Yeterlik Sınavından muaftırlar.

 1. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavından son üç yılda başarılı olanlar.
 2. 2.  ÖSYM ve YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası standart sınavlardan, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süreleri ve ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğerlik tabloları esas alınarak Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almış olanlar. (Eşdeğerlik tablosu için TIKLAYINIZ.) Eşdeğerlik linki:
  https://yabancidiller.medeniyet.edu.tr/tr/ogrenci/esdegerlik-tablosu
 3. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğreniminin en az son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler.
 4. Çift anadal programından mezun olabilmek için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 5. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 6. Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.
 7. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
 8. Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 9. Yükseköğretim Kurulu’nun 20.02.2018 tarih ve 75850160-104.01.01.01-E9895 nolu yazısı gereği, çift anadal öğrencilerinin her iki anadal’dan 240 AKTS ders yükünü tamamlamaları gerekmektedir. Okumakta olduğunuz programla, kaydolmak istediğiniz çift anadal programındaki derslerin intibak ve muafiyete uygun olması çift anadal ders yükünüzün daha az olmasını sağlayacaktır. Bu nedenle başvurudan önce muhtemel ders yükünüzle ilgili çift anadal koordinatörü ve danışmanınızın görüşünü almanızda fayda bulunmaktadır.
 10. Yandal programı, en az 18 ve en fazla 27 ulusal krediden oluşur.
 11. Yandal programını tamamlayan öğrencilere eğitim aldıkları alanda, diploma yerine geçmeyen başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Öğrencinin bu belgeyi alabilmesi için anadal ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) en az 2.00 olması gerekir.
 12. Anadal programında ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz. Yandal programından, üst üste iki dönem ders almayan (kayıt dondurma hali hariç) öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
 13. Anadal programında kayıt donduran öğrencinin, yandal programında da kaydı dondurulmuş sayılır. Yandal programında, herhangi bir dönemde ders açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilerin, yandal programı veren bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla, o dönem için kayıtları dondurulabilir.
 14. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulunun kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
 15. Öğrencilerin çift anadal ve yandal kontenjanlara yerleştirilmesinde Akademik Genel Not Ortalamaları dikkate alınacaktır.
 16. Programa kabul sonrası intibak ve muafiyet işlemleri çift anadal ve yandal koordinatörlükleri tarafından koordine edilecektir.

*Not: Tüm geçişlerde ilgili fakültenin bölüm kabul kararları geçerlidir.

2021-2022 Akademik Yılı ÇAP-Yan Dal kontenjan bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

DOSYALAR

TARİH DOSYA ADI İNDİR
05.08.2021 İMÜ Çift Ana Dal Programı Yönergesi
06.08.2021 İMÜ Yan Dal Programı Yönergesi