HUKUK FAKÜLTESİ

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 • Genc B., Dealing With Online Infringements: Could Duty Of Care Be Imposed On Internet Intermediaries? Yargitay 11. Hukuk Dairesi Eski Baskani Merhum Mehmet Kilic Anisina Armagan, MEMIS, T.; SIMSEK, B.; SENER, O.S. (ed.) On iki Levha Yayincilik, 2020.
 • Kaman, Nur, ‘Kamu Personel Hukuku’ in İdare Hukuku, İstanbul, 2020, 2019, XII Levha Yayıncılık
 • Kaman, Nur, ‘Kamu Malları’ in İdare Hukuku, Yıldırım, İstanbul, 2020, 2019, XII Levha Yayıncılık
 • Altındağ Halil., “İYUK Madde 31”, in Açıklamalı ve İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2. bs., Ed. Zehreddin Aslan, Seçkin, 2020.
 • Altındağ Halil, ve Aslan, Zehreddin “Memurların Disiplin ve Ceza Soruşturması”, 3. bs., Seçkin Yayınevi, Şubat 2020.
 • Balcı Murat, Oruç Ömeroğlu Handan, Şık Hüseyin, Aydın Hüseyin, Çakıroğlu Destan, Özeroğlu Alev, Çakıroğlu Şölen, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 102 Yaşında: Tebliğler, Panel, Ankara, Adalet Yayınevi, 2020.
 • İpekel Kayalı, Ferna, Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Şirketlerin Bölünmesi, Yetkin Yayınları: İstanbul 2020.
 • Ekici, Şerafettin, Escrow Sözleşmesi: Türk Hukukunda Escrow Sözleşmesi, Lap Lambert Academic Publishing, 2020.
 • Kara, Hacı. Deniz Hukuku-Denizcilik Fakülteleri İçin . İstanbul: Onikilevha Yayınevi, 2020
 • Kara, Hacı. Deniz Ticareti Hukuku . İstanbul: Onikilevha Yayınevi, 2020
 • Çağatay Serdar Şahin, Amerikan Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Konkordato Mühletinin Alacaklılar Yönünden Sonuçları, 1. Baskı, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • Nefise Gökcan Gürcan/ Çağatay Serdar Şahin, “Turkish Execution Law”, Turkish Private Law, (Ed. M. Refik Korkusuz/ Ferna İpekel Kayalı), 2. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2020, ss. 445-462.
 • Murat Tumay, Ferna İpekel Kayalı ed. Tüba Covid-19 Global Outbreak, TÜBA Publications, 2020
 • Serkan Kaya, `Consumer Dispute Resolution in the Digital Age: Online Dispute Resolution (Onikilevha: 2020)
 • Mutlu, Muhammet.  Kişisel Verilerin Soruşturma Evresinde İşlenmesi ve İnsan Hakları Kapsamında Korunması . Ankara: Adalet Yayınevi, 2020
 • Gelgec, Ahmet, “Maritime Safety law in Turkey”, in Maritime Safety in Europe: A Comparative Approach, J Nawrot & Z Dabrowska (eds), (Routledge 2020).
 • Olgunsoy, Feyzan, Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi (Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri), İstanbul Ceza Hukuku Ve Kriminoloji Arşivi Yayın No:31, On İki Levha Yayıncılık, 2020.
 • Tunç, Kübra. Ceza Hukukunda Kastı Engelleyen Hata . Ankara: Adalet Yayınevi, 2020
 • Dursun, S., ...Kartal, M., Tunç, K. (2020). Osmanlı Ceza Hukuku Mufassal Nazariyyât-ı Ceza. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık.
 • Çabri, Sezer. Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt III . İstanbul: Onikilevha Yayınevi A.Ş., 2020
 • Çabri, Sezer. Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 495-574) Cilt II . İstanbul: Onikilevha Yayınevi A.Ş., 2020
 • Kama Işık, Sezen, Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış- 2016/679 Sayılı GVKT (GDPR) ile 6698 Sayılı KVKK'nın Detaylı Analiz ve Karşılaştırması İle, Oniki Levha Yayınları, ISBN 978-6257-95-315-3, 2020.
 • Solak, Ekrem, Shareholder Activism and the Law: The Future of US Corporate Governance, Routledge, (2020)
 • Er, Ercan, “Chapter 12: Philosophy of Law and Sociology of Law”, Turkish Public Law içinde, Ankara: Seçkin, 2020.
 • Subaşı, İbrahim. "Küresel Covid-19 Salgını’nın Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukuna Etkisi." In Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ Armağanı , 771-837. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayını, 2020
 • Subaşı, İbrahim, Haluk Hadi Sümer, Ve Ufuk Aydın. "The Problem and Proposed Solutions for the Problems Caused by Covid-19 Global Outbreak with Respect to Labor and Social Security Law." In Tüba Covid-19 Global Outbreak Report on Judicial Changes and Interactions , 101-119. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2020
 • Subaşı, İbrahim, Haluk Hadi Sümer, Ve Ufuk Aydın. "Covid-19 Küresel Salgınının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Meydana Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri." In Tüba Covid-19 Küresel Salgını: Hukuki Değişim ve Etkileşimler Raporu , 95-110. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2020
 • Ömer Ekmekçi, M.Refik Korkusuz, Ömer Uğur, Turkish Individual Labour Law, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • Okur Gümrükçüoğlu, Saliha, Ve Arzu Arıkan. Güven Toplumunun İnşası Şiddetin Anatomisi Ve Çözüm Yolları . İstanbul: Kadın ve Demokrasi Derneği Yayınları, 2020
 • Okur Gümrükçüoğlu, Saliha. Osmanlı Devleti'nde Hak Arama Özgürlüğü . İstanbul: Adalet Yayınevi, 2020
 • Yıldırım Mat, Tülay, "Dünyada Göç Yönetimi ve Türkiye'nin Göçmenleri", Bölüm 1: Uluslararası Hukuk ve Göç, ss.19-49, 2020
 • Kayıhan, Şaban, Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayınları, 7. Baskı, Ankara, 2020
 • Kayıhan, Şaban, Şirketler Hukuku, Seçkin Yayınları, 4. Baskı, Ankara 2020).
 • Kayıhan, Şaban, Hukukun Temel Kavramları (Ders Kitabı), 8. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2020.
 • Kayıhan, Şaban, Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri, Umuttepe Yayınları, 5. Baskı, İstanbul, 2020. (Doç. Dr. Özcan Günergök ile birlikte).
 • Kayıhan, Şaban, Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler, Umuttepe Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2020. (Doç. Dr. Özcan Günergök ile birlikte).
 • Kayıhan, Şaban, Deniz Ticareti Hukuku, Umuttepe Yayınları, Ders Kitabı, İstanbul 2020.
 • Kayıhan, Şaban, Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, Roman Boy, Umuttepe Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2020. (Doç. Dr. Özcan Günergök ile birlikte).
 • Kayıhan, Şaban, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Çözümlü Pratik Çalışmaları, Umuttepe Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2020, (Doç. Dr. Özcan Günergök ve Dr. Öğr. Üyesi İhsan Hüseyin ile birlikte).
 • Kayıhan, Şaban, Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri, Umuttepe Yayınları, 1. Baskı İstanbul 2020 (Doç. Dr. Özcan Günergök ve Dr. Öğr. Üyesi İhsan Hüseyin ile birlikte).