Hukuk Fakültesi

Makaleler

ULUSAL MAKALELER

 • Bardakci, A. (2021). Osman Bayder. El-Hidâye: Bir Fıkıh Metninin Hanefî Geleneğe Etkisi. İstanbul: Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı Yayınları, 2020, 195 sayfa Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 60(60), 235-239. https://doi.org/10.15370/maruifd.953762

 • Şabah Kayıhan, Donatanın Sorumluluğunun Kaynakları ve Sorumluluğunun Sınırlandırılması Sistemi, İMÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.10, İstanbul 2021, (Dr. Öğr. Üyesi Etem Kara ile birlikte).

 • Şabah Kayıhan, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki İcra ve İflâs Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi, İMÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.10, İstanbul 2021, (Dr. Öğr. Üyesi Orhan Eroğlu ile birlikte).

 • Şabah Kayıhan, Karar İncelemesi – Sigorta Tazminat Hesaplaması – TRH Hesap Tablosu Kullanılması – Teknik Faiz İşletilmesi Hususu, https://blog.lexpera.com.tr/author/saban-kayihan/, (Dr. Öğr. Üyesi Av. Atakan Selanik ile birlikte).

 • Sezer Çabri, “Covid-19 Sebebiyle Alınan Önlemlerin Özel Okul Sözleşmelerine Etkisi”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 10, Y. 2021, s. 203-231.

 • Feyzan Olgunsoy, "On Challenges of Invoking Environmental Rights before the Turkish Constitutional Court: The Mehmet Kurt Case," İstanbul Medeniyet Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.11, 2021 (Yayın aşamasında)

 • Meltem Karatepe Kaya, İngiliz Hukukunda Azınlık Pay Sahiplerinin Korunması ve Türk Hukuku ile Karşılaştırılması, İstanbul Hukuk Mecmuası, 79 (1), ss.1-56, 2021

 • Meltem Karatepe Kaya, Discussions Surrounding the Principle of Minority Shareholder Protection, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt 6, sayı 1, ss. 265-282, 2021

 • Caner Taşatan, "Kefalet Sözleşmesinin Geçerliliği ve Sona Ermesi Bakımından Asıl Borç" Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.341-369, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

 • Caner Taşatan, "Vasiyetname Lehine Yorum İlkesi ve Bu İlkenin Türk Medeni Kanunu’na Yansımaları" Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.571-605, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

 • Ferna İpekel Kayalı, “Yeniden Yapılandırma İşlemlerinde Ara Bilanço Düzenleme Düzenleme Yükümlülüğüne İlişkin Bazı Tespit ve Öneriler”, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 10, 2021, s. 77-96.

 • Dilek Aydemir, Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses after UML on Mediation 2018 and the Singapore Convention, Public and Private International Law Bulletin, 2021 41(1).

 • Murat Uçak, Kişisel Verilerin Ölümden Sonra Korunması, Uçak M, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt. 6, sa. 10, ss. 97-124, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi) https://hukukdergi.medeniyet.edu.tr/tr/arsiv/tum-sayilar?&kategori=2021

 • Elif Irmak Büyük, “Karar İncelemesi: Ticari Dava Niteliğindeki İtirazın İptali Davasının Dava Şartı Arabuluculuğa Tabi Olup Olmadığına İlişkin Uyuşmazlığın Giderilmesine Yönelik Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararının Değerlendirilmesi” , Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.27, sa.1, ss.179-200, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

 • Elif Irmak Büyük, Tahkim Sözleşmesinde İsmen Belirlenen Hakem veya Hakemlerin Görevinin Sona Ermesinin Tahkim Yargılamasına Etkisi, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.135-149, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ULUSLARARASI MAKALELER

 • Sezen Kama Işık, (IŞIK, A. ile birlikte), “Yeni Bir Siyasi Parti Türü Olarak Elektronik Siyasi Partiler”, İstanbul Hukuk Mecmuası, Vol. 79, No: 2, Y. 2021.

 • Ahmet Gelgec, ‘Challenging the Impact of FIOST Clauses on Cargo Interests’ University of Bologna Law Review [2021] 6(1) UBLR 29.

 • Ahmet Gelgec, Maritime Safety law in Turkey, Maritime Safety in Europe: A Comparative Approach, J Nawrot & Z Dabrowska (eds), (Routledge 2021).

 • Ahmet Gelgec, ‘Identifying the shipper under bills of lading’, Journal of International Maritime Law [2020] 26 JIML 229.

 • Meltem Karatepe Kaya, Minority Shareholder Protection: A Case Study from Turkey, International Company and Commercial Law Review, cilt 32, sayı 1, ss. 6-18, 2021

 • Serkan Kaya ve Meltem Karatepe Kaya, Emerging Trends of Resolving Commercial Disputes through Mandatory Mediation in Turkey, International Company and Commercial Law Review, Forthcoming- 2021.

 • Berrak Genc-Gelgec, The law of Contributory Liability on the Internet: A Trade Mark Analysis, (Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2021) (Yayin asamasinda)

 • Miray Azaklı Köse, ‘Uluslararası Hukukta Eylemin Devlete Atfedilmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Ülke Dışı Yetki Arasındaki İlişki’, Public and Private International Law Bulletin, 2021, C. 41, S.1, ss. 261-285.

 • Miray Azaklı Köse, Melis Avşar, ‘Ata v Jordan Kararı Kapsamında Uluslararası Yatırım Tahkimine İlişkin Bazı Meseleler’, Public and Private International Law Bulletin, 2021, C. 41, S.2, ss. …

 • Serkan Kaya, ‘Dispute Prevention and Resolution in Online Shopping’, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.10, ss.161-176, 2021

 • Serkan Kaya, ` Uyuşmazlıkların Çözümünde Hibrit Yöntem: Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb)’, Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, cilt.17, sa.48, ss.225-252, 2021

 • Murat, Uçak, Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesinde Çocuğun Rızası- Uçak M, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, ss. 41-60, 2021 (Uluslararası, Açık Erişimli, Hakemli ve Ücretsiz Dergi) https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvkd/issue/62960/826099