Hukuk Fakültesi

Makaleler

ULUSAL MAKALELER

 • Kalyon, Arzu, Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri ve Buna İlişkin Güncel Sorunlar, Vergi Raporu Dergisi, 2023.
 • Kalyon, Arzu, Vergi Mükellefinin Mülkiyet Hakkı ve Hak Arama Özgürlüğünün İhlali Sorunsalı, Vergi Raporu Dergisi, 2023.
 • Genç Gelgeç, Berrak, TMK Md. 169 Gereğince Boşanma Veya Ayrilik Davasi Süresince Alinabilecek Geçici Önlemler’ (Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi) (Hakem incelemesinde)
 • Aydemir, Dilek, Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Hızlandırılması ve Adalete Erişim Hakkı Bakımından Çevrimiçi Yargılama ve Yapay Zekanın Kullanımı, MÜHF-HAD• Cilt 29, Sayı 1, Haziran 2023, (Emine Gökçe Karabel ile birlikte)
 • Kervankıran, Emrullah, Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler ile Bunlar İçin Öngörülen Cezai Yaptırımların Hukuki Niteliği-II, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1, s. 331-390, Mart 2023.
 • Kara, Hacı, According to the Court of Cassation and Arbitration Decisions the Physician’s Compulsory Liability Insurance (Yargıtay ve Hakem Kararlarına Göre Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası), Union of Turkish Bar Associations Review, Y. 2023, C. 1, S. 1, s. 113-163, ISSN: 1304-2408, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2022-2022-2104
 • Kara, Hacı,  Carriage of Livestock by Sea According to Turkish Commercial Code, Banka ve Finans Hukuku Dergisi (BFHD) , Y. 2023, C. 12, S. 45, s. 23-42.
 • Kara, Hacı, Süveyş Kanalı’ndan Geçen Gemilerin Kanalı Kapatmasından Sorumlulukları, Çukurova Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
 • İpekel Kayalı, Ferna, “Hakimiyetin Ticari İlişkiler ve Kredi İlişkileri Yoluyla Kurulması”, Prof. Dr. Hasan Pulaşlı’ya Armağan (yayım aşamasında)
 • İpekel Kayalı, Ferna, “Özel Denetim İsteme Hakkının Koşulları Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Ercüment Erdem’e Armağan (yayım aşamasında)
 • Ocak, Kasım, Güncel Bir Kararı Işığında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yurt Dışına Veri Aktarımı ve Zorunlu Açık Rızaya Yaklaşımı Hakkında Gözlemler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2023, Cilt: 8, Sayı: 1, ss. 161-178.
 • Şentürk Tur, Melike, Kadının Üreme ve Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Çerçevesinde Gebeliğin Sonlandırılmasında Yasal Sürelerin Başlangıcı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. DOI: 10.34246/ahbvuhfd.1209839 (Yayın aşamasında)
 • Karadeniz, Salih, Yapay Zekânin Anonim Şirket Yönetim Kuruluna Üyeliği ve Üyelikten Doğan Sorumluluğunun Değerlendirilmesi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Yıl 2023, Sayı: 54, ss. 255 – 288.
 • KAMA IŞIK, Sezen,  “Değişen Yönleriyle Sui Generis Bir Örnek Olarak İngiliz Anayasal Sistemi ve Yazısız Anayasanın Geleceği”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXVII, Nisan 2023, Sayı:  2, ss. 399- 441.

ULUSLARARASI MAKALELER

 • Gelgeç, Ahmet, ‘The Temporal Scope of the Hague-Visby Rules: Not Anymore?’ (2022) 28 (4) Journal of International Maritime Law 214. (Mart 2023)
 • Gelgeç, Ahmet, ‘The Separability of the Arbitration Agreement: Is It ‘Subject to Details’? International Arbitration Law Review (Yayın aşamasında)
 • Gelgeç, Ahmet, ‘The Temporal Scope of the Hague-Visby Rules: Conventional Position Reinstated’ Journal of Business Law (Yayın aşamasında)
 • Dursun, Akif, "İslam Hukuku Açısından Çift Bozan Vergisi". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 9 / 1 (Haziran 2023): 763-802. https://doi.org/10.47424/tasavvur.1263946
 • Kalkan, Cemal, “Proje Tercihli Özel Fon Havuzu ve Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi” Kocatepe İslami İlimler Dergisi, Özel sayı, c.7, (süreç devam ediyor.)
 • Tekin, Derya, “Türkiye’s Penal Reform on Domestic Violence: From the Opuz Case to the 2020s”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi-Journal of Penal Law and Criminology, 2023, 11(1): 26-40.
 • Ürem Çetinel, Merve, İstanbul Hukuk Mecmuası “Belirli Mal Bırakmada Yarar ve Hasarın Geçişi (TMK m. 518/I), Cilt 80, Sayı 4, 2022
 • Çakıroğlu, Şölen, “Uluslararasi Sözleşmeler Işığında Türk Hukukunda Çocuk Pornografisi Kavramı”, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 2023.
 • Yıldırım Mat, Tülay & Azaklı Köse, Miray & İspirli Armağan, Merve, “Kitlesel Sığınmada Avrupa Birliği Sığınma Politikası: Ayrımcılık Yasağı Temelinde Bir İnceleme”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C. 22, s. 2, 2023, Web of Science Core Collection/Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Yayına kabul edilmiştir.